تاریخ بختیاری از آغاز تاکنون(پیشینه تاریخی قوم لر بختیاری)

نژادم ز خورشید روشنتر است ز هر کس تو گویی نژادم سر است منم بختیاری شیر تن پدر بر پدر گرز و شمشیر زن چه خونی به رگهایی این طایفه است که هر قطره اش غیرت و عاطفه است. برای مطالعه مقاله تاریخ بختیاری با سایت لباس بختیاری همراه شوید… تاریخ بختیاری سرزمین ایران از … ادامه خواندن تاریخ بختیاری از آغاز تاکنون(پیشینه تاریخی قوم لر بختیاری)