مردان بختیاری کلاه بر سر

مردان ایل بختیاری در هر حالی از کلاه نمدی استفاده می کنند.