ضرب المثل های بختیاری

ضرب المثل های بختیاری(که نشنیده اید)+کنایه ها