گیوه ملکی بختیاری

گیوه ملکی بختیاری اصل ریز بافت و ریز دوخت، چرم دور دباغی شده و 3 دوخت با کفی عالی